projekti

Simptomi

Jednostruki automatizirani vertikalno integrirani informacijski i analitički sustav za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti

Od siječnja 2012 EAVIIAS koristi FGBU FB ITU ruskog Ministarstva rada kako bi se osigurala elektronički dokument tijekom medicinsko-socijalni ispita, vođenje evidencije i izvješćivanje obrazaca za vođenje ITU.
Kontinuirano se provodi radi poboljšanja sučelja i osiguravanja ITU komponenti sustava, ispravnog prikaza medicinskih i stručnih dokumenata u tehničkoj podršci razvojnog programera informacijskog sustava.

Ciljevi kreiranja i primjene:

Automatizacija funkcija računovodstva, upravljanja, prikupljanja, obrade i prijenosa informacija na anketama na svim razinama medicinske i socijalne stručnosti.

Arhitektura sustava:

Komponente sustava:

- Baza podataka (DB);
- automatizirana radna stanica radne stanice (AWP);
- automatizirano radno mjesto (AWP) za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti;

Informacije za dobivanje traženih distribucija:

Za primanje distribucija sustava, trebate upisati službeni zahtjev tako što ćete ga poslati e-mailom: [email protected]

U tekstu zahtjeva potrebno je navesti jednu kontakt osobu iz institucije odgovorne za proces implementacije sustava, sa sljedećim podacima: prezime, ime, ime, adresa, broj telefona, e-mail.

Za preuzimanje distribucije softvera i naknadne servisne pakete također mora biti dio zahtjeva da navedete računa (samo za prijavu) pristup automatizirani informacijski sustav prijema i obrade žalbe građana na saveznim institucijama za zdravstvenu i socijalnu pregled podnesenih u elektroničkom obliku (AIS ‘Portal ITU’), Pravo na preuzimanje softvera sustava osigurat će se iz navedenog zahtjeva računa.

Tehnička podrška korisnicima:

FGIS EAVIIAAS - naslovni dokumenti.

Pravni dokumenti za jedinstveni automatizirani informacijski sustav za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti.

FGIS EAVIIAAS - usklađivanje podataka, unos arhivskih podataka

Odredbe Izvršnog Reda Vlade 16/7/2016 broj 1506-R „o odobrenju koncepta stvaranja, održavanja i uporabe saveznog informacija vlade” Federalna Registracija Disabled System „(u daljnjem tekstu - FGIS DFI) FGBU” FB ITU”, zajedno s federalnim državnim tijelima ITU, je glavni izvor podataka

Prijava na AIS ITU portal ITU aplikacije za žalbu protiv odluke ITU GB

Prijava na AIS ITU portal ITU aplikacije za žalbu protiv odluke ITU GB

Prijava se može registrirati na ITU portalu na dva načina:

1) Zahtjev podnosi građanin u papirnatom obliku ITU FGU, a ovlašteni zaposlenici ITU FG prijavljuju prijavu elektronskim putem na ITU portalu;

2) Građanin samostalno popunjava obrazac prijave putem svog osobnog kabineta na Unified Portal of State i Municipal Services (www. *****). Izjava automatski će se pojaviti na popisu aplikacija na Portalu ITU s ikonom „”, te djelatnici FGU ITU odgovornih za obradu zahtjeva, automatski biti obaviješteni o potrebi da se brine.

Korak 1. Registracija prijave papira ITU GB

Kako bi se registrirala papirnata prijava za žalbu protiv odluke ITU-a, na glavnom izborniku kliknite na "Žalba na odluku ITU-a" (Slika 1).

Sl. 1 Glavni izbornik

Ako odaberete ovu stavku izbornika, stranica prikaza prikazana na Sl. 2.

Sl. 2 Utvrđivanje žalbe protiv odluke ITU-a

Simbol označava obavezna polja.

Nakon popunjavanja svih polja morate kliknuti gumb "Dalje" na dnu kartice.

Ako neka obavezna polja nisu ispunjena, na vrhu kartice se pojavljuje poruka upozorenja (Slika 3).

Sl. 3 Poruka o potrebi popunjavanja polja

Ako su svi obvezni polja popunjena ispravno, nakon pritiska na „Next” na ekranu će se prikazati sažetak popunjenog prijavnog kartice (sl. 4). U ovom trenutku možete se vratiti za uređivanje kartice tako da kliknete gumb "Natrag" ili spremite aplikaciju klikom na gumb "Spremi".

Sl. 4 Sažetak informacija o prijavi

Nakon spremanja aplikacijske kartice, aplikaciji će dobiti status "novi"(Slika 5).

Sl. 5 Zahtjev za žalbu u statusu "Novo"

Korak 2. Obrada elektroničke aplikacije u ITU GB

Za obradu aplikacije (prenesite je na sljedeće statuse), koristite gumbe u donjem odlomku "Obrada aplikacije" (Slika 5).

U slučaju pogreške ili netočnih podataka, pritiskom tipke "Uredi" vratit ćete se u način uređivanja teksta aplikacije.

Nakon izjava uređivati, pritisnite gumb „Next”, te u izmijenjenom obliku izjave da potvrdi spremanje klikom na „Save” gumb (Sl. 4). Pritisnite gumb "Natrag" za povratak na uređivanje.

Uređivanje je dostupno samo za aplikacije u statusu "New" i samo za zaposlenike ITU FGU iz kojih je ova prijava registrirana na ITU portalu.

- Gumb "U radu"

U to vrijeme, sve dok se donese odluka o ovoj prijavi, potrebno je prevesti prijavnu karticu u status U radu.

Primjena iz statusa novi u statusu U radu prevodi se pritiskom gumba "U radu" u izborniku akcije (Slika 7).

Sl. 6 Radnje s aplikacijom u statusu "New"

U otvorenom prozoru morate potvrditi prijevod aplikacije u status U radu pritiskom na tipku "Apply" (Slika 8).

Sl. Prijevod aplikacije u posao

Tada su sljedeće radnje dostupne osoblju glavnog ureda (slika 8):

1) Pozovite podnositelja zahtjeva na ispit

2) Odbiti provesti ispit

3) Distribuirati zahtjev odgovarajućoj stručnoj ploči, gdje će se donijeti odluka o ovoj prijavi

Sl. 8 akcija koje su dostupne zaposleniku GB

Akcije koje su dostupne glavnom službeniku

Ako se na temelju rezultata ispitivanja zahtjeva u GB-u odlučilo provesti medicinsko i socijalno ispitivanje, tada je potrebno prevesti prijavu u status poziv, ispunite pozivnicu (slika 9) klikom na gumb "Pozovi".

Sl. 9 Poziv na žalbu na ITU

Pozivnica označava gdje će se anketa provesti. Vrijednost ovog polja odabrana je s padajućeg popisa.

Ako nakon napravljena razmatranje zahtjeva u odluci GB odbiti provesti anketu, nakon pritiska na tipku „Deny”, pojavit će se prozor „neuspjeh” (Sl. 10), gdje morate navesti razlog odbijanja motivirani i kliknite na „Apply”. Aplikacija će proći do statusa neuspjeh. Tipka "Odustani" zatvara prozor "Neuspjeh" bez promjene.

Sl. 10 Prozor "Neuspjeh"

Ako se zahtjev razmatra od strane stručnog sastava određenog profila, zaposlenik Glavnog ureda distribuira zahtjev odgovarajućem stručnom osoblju klikom na gumb "Distribuiraj". Kao rezultat ove akcije otvorit će se sljedeći prozor (Slika 11).

Sl. 11 Prozor za distribuciju

Sastavnica stručnjaka odabrana je s padajućeg popisa.

Nakon što kliknete gumb "Primijeni", pojavit će se poruka da je status uspješno promijenjen. I na polju Obrada aplikacije pojavljuje se komentar u kojem ES distribuira aplikaciju (Slika 12).

Sl. 12 Napomena u polju Obrada aplikacija

- Gumb "Povratak na distribuciju"

Dok EZ ne obrađuje aplikaciju (odluči pozivati ​​ili odbiti), GB može povući zahtjev stručnjaka klikom na gumb "Povratak na distribuciju" u polju akcije (Slika 13). U otvorenom prozoru, u polju Komentar morate navesti razlog za povratak (Slika 14).

Sl. 13 Povratak na distribuciju

Sl. 14 Vratite se na prozor za distribuciju

Nakon povratka na distribuciju, GB može ponovno ponoviti postupak dodjele.

Akcije dostupne stručnom osoblju

Nakon što je prijava stigla do stručnog sastava, stručnjacima su dostupne sljedeće radnje (slika 15):

1) Pozovite podnositelja zahtjeva na ispit

2) Razmislite o zahtjevu u odsutnosti

3) Vratite zahtjev za distribuciju u Glavni ured

Sl. 15 Akcije dostupne zaposleniku ES

Ako je na temelju rezultata ispitivanja prijave u EZ-u donesena odluka o provođenju medicinskog i socijalnog pregleda, tada je potrebno prevesti prijavu u status poziv, ispunite pozivnicu (slika 9) klikom na gumb "Pozovi".

- Gumb "Razmislite u odsutnosti"

Ako prisustvo podnositelja zahtjeva nije potrebno donijeti odluku o žalbi ITU-a, odluka se donosi u odsutnosti i prijava se prevodi u status Ispitivanje u odsutnosti. Za prijenos na taj status morate kliknuti gumb "Razmislite u odsutnosti" u polju akcije. Kao rezultat toga, otvara se prozor u kojem trebate donijeti odluku koja je napravljena temeljem rezultata odsutnosti razmatranja žalbe (slika 16).

Sl. 16 Prozor "Odsutni ispit"

- Gumb "Povratak na distribuciju"

Ako, iz nekog razloga, Stručni sastav smatra da je nemoguće obraditi aplikaciju, potrebno je vratiti zahtjev za distribuciju u GB. Gumb "Povratak na distribuciju" otvara prozor u kojem morate opravdati razlog zbog kojeg se zahtjev ne može razmotriti u Stručnom sastavu (slika 17).

Sl. 17 Prozor "Ispitivanje u odsutnosti"

Nakon što aplikacija promijeni svoj status Vratite se na distribuciju, postat će nedostupna za gledanje zaposlenika Stručnog sastava.

Korak 3. Dodatne radnje s prijavnom karticom

Slanje komentara podnositelju zahtjeva na donesenu odluku

Nakon što je program preveden na jedan od tih konačnog statusa (pozivnica, odbijanje, Udaljenost obzir), člana Stručnog GB ili sastav donio presudu mogao napraviti komentar na e-mail adresu podnositelja zahtjeva, ako je to polje se popunjava osobne podatke podnositelja zahtjeva. Da biste to učinili, kliknite gumb "Pošalji slovo" u polju Akcija (Slika 18).

Sl. 18 Slanje poruke

Kao rezultat toga, otvorit će se prozor s tekstom poruke (slika 19).

Sl. 19 Slanje e-maila podnositelju zahtjeva s rezultatom obrade prijave

Klikom na gumb "Pošalji", poruka će biti poslana na odgovarajuću adresu e-pošte. Pritisak na gumb "Odustani" zatvara prozor bez slanja poruke.

Dodavanje dokumenata u aplikaciju, zahtjevi za format datoteke

Bez obzira na vrijednost polja Status, elektronska kopija prijave za papir i / ili popratni dokumenti mogu se u bilo kojem trenutku priložiti prijavnoj kartici. Da biste to učinili, idite na karticu slika (Slika 20) i pritisnite gumb "Dodaj datoteku "(Slika 20).

Sl. 20 Kartica Datoteke

Ako dokument koji želite skenirati sastoji se od nekoliko listova, preporučljivo je koristiti formate više stranica: PDF ili TIFF.

Skenirani dokumenti moraju biti spremljeni kao grafički prikazi. Izradite postupak za prepoznavanje teksta na skeniranim dokumentima NE ZAHTJEV.

Ako se dokument sastoji od nekoliko jedne stranice datoteka (prihvatljivih oblika za jedne stranice datoteka - PDF, PNG, GIF, JPEG), a zatim skinuti potrebno je prikupiti sve datoteke u jedan folder i napravite ZIP-datoteku. Ne preporučuje se umetanje datoteka jedne stranice u MS Word dokument ili bilo koji drugi format.

Morate izvršiti arhiviranje skeniranih dokumenata samo u obliku * ZIP. Korištenje drugih formata za komprimiranje i pakiranje datoteka (RAR, 7zip, ARJ, ACE, CAB itd.), Kao i stvaranje samoraspakirajućih arhiva NE DOPUŠTENO.

Zahtjevi za skeniranje:

1) Razlučivost: 150 - 300 dpi

2) Naziv datoteke za skeniranje jedne stranice (jedna stranica - jedna datoteka): naziv počinje sa serijskim brojem dokumenta i broj stranice u dokumentu (01_001_nazvanie gif, 01_002_nazvanie gif)...

Analiza korištenja domaćeg softvera na radnim stanicama korisnika EAVIIAAS

sadržaj

Tvrtka "Software Product" provela je projekt razvoja i podrške jedinstvenog automatiziranog vertikalno integriranog informacijskog i analitičkog sustava za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti.

Jedan automatizirani vertikalno integrirani informacijski i analitički sustav za medicinsko-socijalni pregled (EAVIIAS ITU) je standardni informacijski sustav upravlja svim saveznim institucijama za zdravstvenu i socijalnu pregleda na teritoriju Ruske Federacije.

Sustav je dizajniran za automatizirati procese povezane s pružanjem javnih usluga za zdravstvenu i socijalnu pregleda, razina i uzroka invaliditeta u okviru državnog statističkog promatranja demografskog sastava s invaliditetom, koji žive na teritoriju Ruske Federacije.

Ciljevi informacijske podrške za rehabilitaciju osoba s invaliditetom

 • Poboljšanje strukture računovodstva i dinamiku kategorija invalidnosti na temelju uporabe i razvoja vertikalno integriranog informacija ITU-analitički sustav i za snimanje i izvješćivanje statistički obrasci [1]
 • Stvaranje fizičke i informacijske dostupnosti stručnih, rehabilitacijskih i situacijskih usluga (smanjenje puta osobe s invaliditetom)
 • Poboljšanje interdepartmentalnih interakcija s korištenjem portala državnih usluga
 • Analiza provedenih aktivnosti za provedbu IPRA / PRP

2011-2017 godina

 • Početak razvoja je 2011. godine;
 • Početak probnog rada u FGBU FB ITU-2012;
 • Početak kontinuiranog rada - 2013;
 • Operacija u svim PKU GBE ITU s registracijom svih dokumenata u elektroničkom obliku - 2014.
 • Ukupno do 01.11.2017 u bazi podataka EAVIIAAS prikuplja podatke o 5,7 milijuna osoba s invaliditetom,
 • u resursu informacija (el.archive) - 7,5 milijuna arhivskih zapisa.

Normativni akti o FGIS-u FRI 2016:

 • Odluka Vlade Ruske Federacije od 16. srpnja 2016. br. 674 "O formiranju i održavanju saveznog registra osoba s invaliditetom i na korištenju informacija sadržanih u njemu"
 • Red Vlada Ruske Federacije od 16. srpnja 2016. br. 1506-p (koncept stvaranja, održavanja i korištenja FSIG-a FRI-a)


Godine 2016. dovršen je projekt razvoja i održavanja jedinstvenog automatiziranog vertikalno integriranog informacijskog i analitičkog sustava za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti.

Jedan automatizirani vertikalno integrirani informacijski i analitički sustav za medicinsko-socijalni pregled (EAVIIAS ITU) je standardni informacijski sustav upravlja svim saveznim institucijama za zdravstvenu i socijalnu pregleda na teritoriju Ruske Federacije.

Sustav je dizajniran za automatizirati procese povezane s pružanjem javnih usluga za zdravstvenu i socijalnu pregleda, razina i uzroka invaliditeta u okviru državnog statističkog promatranja demografskog sastava s invaliditetom, koji žive na teritoriju Ruske Federacije.

Arhitektura i funkcionalnost EAVIASA ITU

Osnovna načela formiranja individualnog rehabilitacijskog programa ili rehabilitacije osobe s invaliditetom (dijete s invaliditetom) su:

 • osoba
 • neprekidnost
 • slijed
 • neprekidnost
 • složenosti,

koji bi se trebali provesti u procesu međuresorne suradnje u pružanju usluga rehabilitacije određenim osobama s invaliditetom.

Radovi koji će se provoditi na EAVIAS FGIS-u 2017. godine

 • Završena je radnja s elektroničkim potpisom
 • ITU EAVIAS EWIASF povezan je s SMEW-om od siječnja 2017. godine
 • Dovršite izgradnju ITU DRQD-a na razinu Zavoda u prosincu 2017. godine
 • Idite od MS SQL baze podataka na PostgreSQL DB s DB hostingom u ITU GB u prosincu 2017. godine

2018 godine

 • prijelaz na interakciju s izvođačima IPRA / PRP isključivo putem PHRI-a FRI;
 • sveprisutan rad ITU ureda u jednom informatičkom prostoru;
 • nastavak rada na zamjeni uvoza u smislu korisničkih radnih stanica;
 • poboljšanje konsolidiranog analitičkog sustava temeljenog na EAVIIAAS i informacijskom resursu (elektronički arhiv);
 • razvoj tehnoloških i informacijskih komponenti ITU portala

U prosincu 2017., DCFD je izrađen u cijelosti - u prvom tromjesečju. 2018 prijelaz na centraliziranu verziju za sve PKU GBE ITU Ministarstvo rada.

Prijelaz na novi sustav baze podataka

Glavni zadaci pri prijelazu na novu bazu podataka u IS [2]

 • Analiza potrebe za prilagodbom poslovnih procesa (Business aplikacijski sloj) u tranziciji u novu bazu podataka (promijenio pohranjene procedure i pravila za rad s njima ispraviti predavanje / rollback transakcije, promijenila posao sa indeksa i kursori, itd, itd).
 • Analiziran je i razjašnjen mehanizam za osiguranje informacijske sigurnosti.
 • Postupci migracije podataka razvijeni su i testirani, pilot-migracija podataka provedena je u studenom-prosincu 2017., a za prvo tromjesečje 2013. planirano je migracija ostalih ITU-ovih GB:
 • usklađenost s ispravnim slijedom prijenosa podataka, referencijalni integritet, posebni mehanizmi za visoko učitane transakcijske sustave koji se ne mogu zaustaviti
 • razvijeni su mehanizmi za provjeru cjelovitosti i cjelovitosti migracije.
 • Bilo je potrebno riješiti problem balansiranja opterećenja za grupiranje baze podataka na nekoliko poslužitelja.
 • Ponovno su konfigurirani servisni postupci za održavanje baze podataka (administracija) (redundantni plan kopiranja, ažuriranja indeksa, značajke pretraživanja cijelog teksta)
 • Zadatak je odrediti razdoblje pohrane sigurnosnih kopija stare baze podataka i po potrebi primiti podatke iz nje.
 • Tijekom prvog kvartala 2018. godine bit će potrebno poduprijeti paralelni rad u dvije baze podataka, što dovodi do rasta potrebnih resursa.

Analiza korištenja domaćeg softvera na radnim stanicama korisnika EAVIIAAS

U rujnu i prosincu 2017., na temelju FGBU FB ITU, Ministarstvo rada Rusije provelo je testiranje za kompatibilnost korisničkog okruženja na temelju softverskih proizvoda ruskih programera:

Glavni rezultati ispitivanja

1. Ispitivanje je provedeno prema osnovnom scenariju rada s EAVIAS EWIASAS IPS pokretanjem u Vinu:

 • klijent EAVIASAS, ITU je pokrenut i povezan s bazom podataka i poslužiteljima za upravljanje;
 • podaci se unose u obliku ispita;
 • izlazni dokumenti se generiraju;
 • tiskani dokumenti spremaju se u.docx formatu
 • u MoiOfis urednicima otvaraju se tiskani dokumenti koji ne sadrže zaštitu lozinkom od neovlaštenog uređivanja Sljedeće pogreške pronađene su tijekom testiranja:
 • Ispis obrazaca u.docx formatu koji sadrži zaštitu lozinkom od uređivanja ne otvara urednik teksta MoiOfis Standard
 • Neuspjeh u radu modula za izradu statističkih izvještaja o obliku državnog izvještavanja "7-sobes"

2. Testiranje VipNet CSP softvera provedeno je instaliranjem upravljačkih programa na klijentskom klijentu (za JaCarta USB token (ZAO Aladdin RD)). Verzija softvera Jedan JaCarta klijent za Linux bit će objavljen u drugoj polovici 2018. godine. Potvrđena verzija VipNet CSP za Linux planirana je za kraj trećeg tromjesečja 2018. godine. Slična situacija s informacijskim sigurnosnim alatima za Windows i Linux platforme je Dallas Lock. Certifikacija proizvoda s OS Basaltom zakazana je za 3. kvartal 2018. godine.
3. Osnovna funkcionalnost automatiziranog softvera1C je kompatibilna sa OS Alt Linux radnom stanicom 8. Istovremeno, funkcionalnost modula "Ispis naljepnica i crtičnih kodova" nije moguće, jer radi samo u okruženju Microsoft Windows. Ovo ograničenje nameće AO GIIVC.

 • Rad test domaće softverske konfiguracije je moguće u funkcioniranje FGIS EAVIIAS ITU (sustava), ali tek nakon odgovarajućeg radne stanice za obradu klijenta pomoću tankog klijenta tehnologije, budući da Rad Wine izazvao određene rizike u svezi s korištenjem ove vrste posrednika (u smislu pouzdanosti i performansi) i potrebom da se pročisti tehnologiju za izradu vina za javnost (tisak u sustav su 1-3 puta po kvartalu).
 • Moguće je implementirati okruženje domaćeg softvera u proizvodni okoliš Sustava tek nakon što se certifikacija alata za informacijsku sigurnost (VipNet csp i DallasLock) dovrši sa svim korištenim softverskim paketom.
 • Prije provedbe potrebno je provoditi dugoročno testiranje opterećenja sastavljenog kompleksnog softvera za klijenta (ITU EAVIIAS klijent OS bazalt, MoyOfis uredski paket, softver sustava (printer i skener vozači), klijent sredstva i neovlaštenog pristupa Kaspersky Anti-Virus).
 • Potrebno je stvoriti učinkovitu tehnologiju za osposobljavanje korisnika sustava i tehnologiju za daljinsko instaliranje softvera na radnom mjestu.
 • Preporučljivo je započeti zamjenu softvera na stranicama klijenata isporukom novih računala za radna mjesta. u trenutnom trenutku svi radni prostori imaju licencirani softver.

Održavanje AIS "ITU Portala"

Razina kupca - Savezna

Ugovorena cijena partije (milijun rubalja) - 7,5

Opće informacije o narudžbi

Način stavljanja narudžbe: Otvoreno natjecanje

Stavljanje narudžbe obavlja: kupac

Klijent: INN 7734521419 KPP 773401001 FMBA Rusije

Naziv narudžbe: Javni konkurs broj 35 ugovora o državnoj za obavljanje radova na AIS podrške „Portal ITU” u 2013. godini u saveznoj državi ustanove „Glavni ured za zdravstvenu i socijalnu stručnosti Savezne medicinskih i bioloških agenciji” i odjelima stručnih vijeća utvrditi uzročnu povezanost bolesti, invalidnosti i smrti građana izloženih faktorima zračenja

Naziv stavke: Javni konkurs broj 35 ugovora o državnoj za obavljanje radova na AIS podrške „Portal ITU” u 2013. godini u saveznoj državi ustanove „Glavni ured za zdravstvenu i socijalnu stručnosti Savezne medicinskih i bioloških agenciji” i odjelima stručnih vijeća utvrditi uzročnu povezanost bolesti, invalidnosti i smrti građana izloženih faktorima zračenja

Početna (maksimalna) cijena ugovora: 7 500 000,00 rub.

Faza postavljanja narudžbe: Faza prijave

Razvrstavanje robe, radova i usluga: 195 Automatizirani informacijski sustavi, znanstveni istraživački sustavi, sustavi za projektiranje i upravljanje temeljeni na računalnim bazama podataka 7249000 Ostali računalni sustavi bazirani na računalnim bazama podataka, koji nisu uključeni u druge skupine

Klasifikacija BCF:

Količina isporučene robe, obujam obavljenog posla, pružene usluge: u skladu s Općim uvjetima (vidi Dio II natječajne dokumentacije)

Mjesto isporuke robe, radova, usluga: Mjesto rada - na mjestu Izvođača. Mjesto podnošenja rezultata rada i izvješća - na adresu Državnog naručitelja: Moskva, Volokolamskoye Highway 30, Building 1.

Vrijeme isporuke robe, radova, usluga (prema lokalnom vremenu naručitelja): Datum početka za izvršenje posla: od trenutka sklapanja državnog ugovora. Vrijeme izvedbe na pozornici je kriterij za ocjenu ponuda i dostaviti ponuditelje kao dio zahtjeva za sudjelovanje u natječaju (vidi par. „Razdoblje rada”, „Kriteriji za procjenu prijava za sudjelovanje u natjecanju” kartici.) Nastup vrijeme 1. fazi - maksimalno trajanje izvođenja radova na pozornici 1 - 20 kalendarskih dana od datuma ugovora država, najkraće razdoblje rada - 7 kalendarskih dana od datuma ugovora stanje. Rok za završetak druge faze je 10.12.2013.

Značajke stavljanja narudžbe: Zahtjevi nisu uspostavljeni

Prednosti u odnosu na predloženu cijenu: Zahtjevi nisu uspostavljeni

Sigurnost aplikacije:

Iznos sigurnosti prijave: 375 000,00 rub.

Pojam i postupak za zarađivanje novca kao kolateral za prijavu: Novac je prebačen na bankovni račun naveden u točki 31. informacijske kartice dokumentacije za nadmetanje (ili navedene u primitka računa, koji su slični gore) u vremenu omogućava dobivanje dokument kojim se potvrđuje plaćanje sredstava osigurati zahtjev za sudjelovanje u natječaju, i poslati ga kao dio zahtjeva sudjelovati u natjecanju.

Uvjeti plaćanja za prijavu: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Izvršenje ugovora:

Iznos jamstva za izvršenje ugovora: 2 250 000,00 rub.

Rok i postupak za izvršenje ugovora: Izvršenje ugovora mora se dostaviti Korisniku prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili u kombinaciji s ugovorom o državnoj roku od 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici natječaja ili protokola Protokol za razmatranje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju (u slučaju priznavanja propalom natječaju). Razdoblje valjanosti bilo koja vrsta osiguranja za ugovor vlade (neopoziva bankovna garancija / novčani depozit) pod uvjetom da je pobjednik ili ponuditelja, s kojom je ugovor u slučaju ugovaranja izvrdati pobjednik određuje vrijeme trajanja ugovora, plus 30 (trideset ) kalendarskih dana.

Uvjeti plaćanja za izvršenje ugovora: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Informacije o položaju rasporeda na temelju kojeg je narudžba nastala: Položaj rasporeda nije naveden u formiranju obavijesti

Kontakt informacije

organizacija: FMBA Rusije

Adresa za slanje e-pošte: Ruska Federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 str. 1; 5, -

Adresa mjesta: Ruska Federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 str. 1; 5, -

Kontakt osoba: Spiridonova Svetlana Aleksandrovna Telefon: +7 (499) 1906942 Fax: +7 (499) 1905935 E-mail: [email protected]

Priprema natječajne dokumentacije

Rok dodjele: od 31/05/2013 do 2013/01/07

Mjesto isporuke: Moskva, Volokolamskoe shosse, kuća 30, zgrada 1, ured broj 515 (najprije morate naručiti prolaz).

Redoslijed izdavanja: u radnim danima: ponedjeljak - četvrtak od 10.00 do 17.00, petak - od 10.00 do 16.00; vrijeme ručka od 12.00 do 13.00 (vrijeme u Moskvi). Detaljni postupak podnošenja natječajne dokumentacije nalazi se u točki 16. Odjeljka I. dokumentacije za nadmetanje.

Službeno mjesto na kojem se nalazi natjecateljska dokumentacija: www.zakupki.gov.ru

Plaćanje za podnošenje natječajne dokumentacije: Zahtjevi nisu uspostavljeni

Redoslijed stavljanja narudžbe

Otvaranje omotnica s aplikacijama: Datum i vrijeme (prema lokalnom vremenu naručitelja): 01.07.2013 u 11:00 sati Mjesto: Ruska Federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., 30, zgrada 1

Razmatranje zahtjeva: Datum (lokalno vrijeme kupac): 2013/07/03 Lokacija: Rusija, 123182, Moskva, Volokolamsk shosse 30, str 1...

Ukratko: Datum (lokalno vrijeme kupac): 2013/07/03 Lokacija: Rusija, 123182, Moskva, Volokolamsk shosse 30, str 1...

AIS portal mse

Drago nam je što vam možemo pružiti dobrodošlicu na web resursima Federalna državna institucija "Glavni ured za medicinsku i socijalnu stručnost u regiji Voronezh" Ministarstvo rada Rusije.

Ovdje se možete upoznati s informacijama o državnoj službi o medicinskoj i socijalnoj stručnosti.

djelujući glavni stručnjak za ITU u regiji Voronezh O.I. Titova

vijesti

Pitanje i odgovor

Web resursi za osobe s invaliditetom

Medicinska i socijalna stručnost

Virtualna soba za društvenu prilagodbu Određivanje utvrđenog reda potreba osobe koja se ispituje u mjeri socijalne zaštite, uključujući rehabilitaciju, na temelju procjene ograničenja životne aktivnosti uzrokovane trajnim poremećajima funkcije tijela.

Informacije za građane

SLUŽBENA STRANICA
za objavljivanje informacija o stanju
(općinske) ustanove

AIS portal mse

Autori predlažu model izgradnje segmenta međuagencijske suradnje u regiji na temelju automatiziranog informacijskog sustava "ITU Portal" koji omogućava razmjenu podataka u realnom vremenu.

'> Uključeno u RINC ®: da

'> Citati u sustavu RINC ®: 0

'> Uključeno u jezgru tvrtke RINC ®: br

'> Izvor iz jezgre RINC ®: 0

'> Norm. citiranje časopisa: 0

'> Čimbenik učinka časopisa u RINC-u: 0.047

'> Norm. upućivanje u smjeru: 0

'Decile u poretku po smjeru: 5

'> Tematska crta: Ekonomija i poslovanje

FMBA RUSIJE

Federalna medicinska biološka agencija

Odaberite teritorijalnu administraciju FMBA Rusije

 • O FMBA Rusije

Informacije o državnim informacijskim sustavima

Naziv operatera FGIS podnositelja zahtjeva

Federalna medicinska biološka agencija

Ime FGIS

Informativno mjesto Savezne medicinske biološke agencije

Svrha, svrha, opseg, funkcije FGIS-a

Pružanje pristupa informacijama o aktivnostima Savezne medicinske biološke agencije. ; Postavljanje normativnih i zakonskih i drugih dokumenata FMBA Rusije; Postavljanje informacija o nalozima za isporuku dobara, radova, usluga za potrebe vlasti; Postavljanje informacija koje odražavaju aktivnosti FMBA Rusije

Informacije o strukturnim jedinicama i dužnosnicima odgovornima za rad s IPF-om

Strukturna jedinica odgovorna za rad IPF-a

Odjel za informacijske tehnologije i informacijske resurse

Voditeljica strukturalne jedinice

Samovarov Dmitrij Vladimirovich

Odgovorni za rad strukturne jedinice

Pomoćnik šefa FMBA Rusije Samovarov Dmitrij Vladimirovich

FEV vlasti, provedene pomoću FGIS-a

Federalna medicinska biološka agencija Informacije o aktivnostima državnog tijela ili lokalne uprave na Internetu

Informacije o djelovanju FGIS-a i (ili) njezinih pojedinačnih dijelova na teritoriju konstitutivnih jedinica Ruske Federacije

Uvjeti za donošenje odluke o osnivanju IPF-a

Odluka br. 458 od 2010-08-19, koja je usvojila tijelo Federalne medicinske biološke agencije

Preduvjeti zakonskog akta Saveznog zatvorskih zakona o nalogu i vremenu puštanja u rad FGIS-a

Prilikom puštanja službene stranice FMBA Rusije broj 331 od 2011-08-09, koji je usvojio tijelo Federal Medical Biological Agency

Datum puštanja FGIS-a;

Informacije o državnim resursima informacija i (ili) bazama podataka u strukturi FGIS-a

Dokumentarni fond stranice FMBA Rusije. Uključeni u bazu resursa su: DB Site FMBA Rusija

Periodičnost ažuriranja podataka i razdoblje skladištenja podataka u FGIS-u

Učestalost ažuriranja informacija

Razdoblje zadržavanja podataka

Informacije o informacijskim tehnologijama i hardveru (uključujući kriptografiju) koji se koriste u FGIS-u

Operacijski sustav poslužitelja

UNIX (FreeBSD 6.x)

Operativni sustavi klijenta

UNIX (FreeBSD 6.x); MS Windows

Sustav upravljanja bazom podataka

Softver za upravljanje mrežnim resursima

Apache Web Server2.2

Primijenjeni ured, specijalizirani softver

Besplatni softver

- Formati podataka za strukturirani prikaz informacija na mreži

Formati za pohranu podataka u elektroničkom obliku

BMP; HTML; RAR; poštanski; AVI; DOC; docx; RTF; PDF; GIF; JPEG; HD Photo; MPG

Broj mjesta povezanih s sustavom

Ukupan broj potvrdnica za digitalni potpis

Vrsta kriptografske zaštite informacija u sustavu

Informacije o mogućnosti korištenja informacijskih i telekomunikacijskih mreža u okviru rada IPG-a, e-mail adrese operatera FGIS-a;

Informacije o mogućnosti korištenja informacijskih i telekomunikacijskih mreža u okviru djelovanja IPF-a

Informacije o povezivanju sustava s drugim mrežama osim interneta

Adresa e-pošte operatera FGIS-a

Informacije o izvorima financiranja za stvaranje, djelovanje i modernizaciju FGIS-a

Iznos stvaranja iznosi 2850 tisuća rubalja. razdoblje 2009., stavka troškova DOP-a 1007500; Operativni iznos iznosi 2500 tisuća rubalja. razdoblje 2010., stavka troškova DOP-a 0010400; Nadogradnja iznos od 3000 tisuća rubalja. razdoblje 2011., stavka troškova DOP-a 1007500; Modernizacija iznos od 5000 tisuća rubalja. razdoblje 2012., stavka troškova DOP-a 4.700.000; Iznos modernizacije je 4500 tisuća rubalja. razdoblje 2013., stavka troškova DOP-a 4709900; Modernizacija iznos od 1510,5 tisuća rubalja. razdoblje 2014., stavka troškova CSR 0909B01

Informacije o prisutnosti (odsutnosti) u FGIS-u informacija klasificiranih sukladno zakonodavstvu Ruske Federacije na informacije o ograničenom pristupu

Sastav informacija izravno utječu na prava i slobode čovjeka i građanina, te redoslijed pristupa takvim informacijama

Sastav informacija izravno vezanih uz prava i obveze organizacija i postupak za pristup tim podacima

Broj i datum kada je matičar unio podatke o registraciji

Broj i datum izdavanja e-putovnice

Datum uvođenja promjena u informacijama o IPF-u

Datum kada je podnositelj zahtjeva prekinuo rad IPF-a

Uvjeti odluke operatora FGIS-a o prestanku rada FGIS-a

Naziv operatera FGIS podnositelja zahtjeva

Federalna medicinska biološka agencija

Ostali operatori FGIS-a

- Federalna državna proračunska institucija "Centar za fizioterapiju i sportsku medicinu Savezne medicinske i biološke agencije";

Ime FGIS

Medicinski informacijski-analitički sustav "Funkcioniranje i održavanje elektronskog registra zdravstvenog statusa sportaša ruskih nacionalnih timova"

Svrha, svrha, opseg, funkcije FGIS-a

Održavanje elektroničkog registra kandidata za sportske ekipe Ruske Federacije i zdravstvenog stanja sportske automatizacije FMBA Rusije podjela i podređenih institucija ima zadatak biomedicinskih i zdravstvenu skrb za sport ruskih nacionalnih momčadi, integraciju FMBA Rusije, medicinske i preventivnih institucija FMBA Rusija i analitičkog centra Ministarstva športa i turizma Rusije. Postizanje novu razinu informatizacije FMBA Rusije, uspostavljanje informacijske tehnologije infrastrukture za biomedicinskih i zdravstvene skrbi za sportaše ruskih nacionalnih timova u skladu s regulatornim i pravnim aktima. Ciljevi: poboljšati kvalitetu zdravlja i medicinsku i biološku podršku sportom; povećati učinkovitost i valjanost donošenja odluka o prijamu sportaša na sportske događaje; održavanje visoke fizičke performanse sportaša ruskih nacionalnih timova koji postižu veće sportske rezultate; poboljšanje kvalitete preventivnih i dijagnostičkih kandidata u sportu ruskih nacionalnih timova, uzimajući u obzir specifičnost sporta i individualne karakteristike procesu treninga sportaša; poboljšanje kvalitete liječenja (uključujući imenovanja farmaceutskih proizvoda i nutraceutical) i rehabilitaciju sportaša nakon ozljeda i bolesti. Praćenje i formiranje baze podataka o stanju zdravlja sportaša ruskih nacionalnih momčadi sportom; Formiranje analitičkih podataka i pokazatelja za odlučivanje o obujmu pruženih medicinskih usluga; Izrada periodičnih i godišnjih statističkih izvješća; Računovodstvo, analiza i upravljanje medicinskim osobljem i osobljem medicinskog osoblja koje se dodjeljuje ruskim sportskim timovima; Formiranje jedinstvenog informacijskog prostora; Održavanje funkcioniranje i razvoj funkcionalnosti aplikacijskog softvera za potrebe FMBA Rusije, Ministarstvo sporta Rusije; Uvođenje suvremenih informacijskih tehnologija

Informacije o strukturnim jedinicama i dužnosnicima odgovornima za rad s IPF-om

Strukturna jedinica odgovorna za rad IPF-a

Na složenom pregledu

20.07. - 22. srpnja 2016., po redoslijedu kontrole kvalitete djelatnosti Zavoda, sveobuhvatnu inspekciju Ureda br. 22 smještenog u Belorečenskom

Inspekcijska komisija je uključila: predsjednika - voditelja stručnog osoblja broj 3 glavnog ureda, liječnika za medicinsku i socijalnu stručnost najviše kategorije, dr. Sc. NVMarushchenko, članovi: stručnjaci za stručni sastav br. 3, Odjel za organizaciju rada s dokumentima, rehabilitacija i stručni studiji i konzultacije, informacijske tehnologije, opći poslovi institucije i stručnjak za zaštitu na radu.

Stručnjaci glavnog ureda provjerili su rad Ureda na sljedećim područjima:

- kvalitetu pružanja javnih usluga za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti;

- raditi u jednom automatiziranom vertikalno integriranom informacijskom i analitičkom sustavu za obavljanje medicinske i socijalne stručnosti te u AIS "ITU Portal";

- osnovni pokazatelji aktivnosti biroa;

- uredski rad i rad s apelima građana;

- rad na zaštiti radne snage, sigurnosti na radu, električnoj sigurnosti, civilnoj zaštiti;

Aktivnost ureda br. 22 ocijenjena je zadovoljavajućom.

Kako se prijaviti na ITU putem portala Državne službe?

- U klinici sam dobio preporuku za medicinsku i socijalnu stručnost kako bih odredio onesposobljenost. Čuo sam za mogućnost prijavljivanja medicinsko-socijalnog pregleda putem portala javnih službi. Kako mogu to učiniti?

Vladimir Alekseevich, okrug Tyumen

- Za javne usluge za zdravstvenu i socijalnu stručnosti potrebno je da se registrirate na portalu javnih usluga (www.gosuslugi.ru) i stvoriti „Moj račun”, kroz koje će biti moguće poslati zahtjev elektronskim putem na ITU institucije.

Za registraciju na portalu „Javne usluge” potrebno je ispuniti upitnik. Morat ćete navesti podatke putovnicu, stvarni broj snils (snils), INN (individualni identifikacijski broj poreznog obveznika izdaje Savezne porezne službe Ruske Federacije), te mobilni telefon ili e-mail.

Stvoriti „Moj račun” će morati potvrditi identitet osobni kôd koji se mogu dobiti osobno u blizini Omni-st-re države i komunalnih usluga ( „My Documents”) u bilo koje vrijeme i bez odlaganja, uz predočenje putovnice i snils administratora. Osobni kod također se može primiti preporučenom poštom na navedenu adresu. Nakon unosa koda aktivirati portal računa javnih usluga će vam dati pristup „Moj račun”, a vi ćete biti u mogućnosti primijeniti elektroničkim provesti medicinsku i socijalnu stručnost ispunjavanjem posebnog online obrazac.

Možete podnijeti zahtjev za medicinsku i socijalnu stručnost najkasnije mjesec dana nakon datuma izdavanja uputnice ITU-u na poliklinici.

U elektroničkom obliku prijave potrebno je unijeti osobne podatke, odabrati svrhu medicinske i socijalne stručnosti (u vašem slučaju - definiciju invaliditeta), ispravno napuniti ime i adresu medicinske organizacije koja je izdala smjer za ITU, datum izdavanja.

Završenom elektroničkom prijavom automatski će se dodijeliti elektronički registracijski broj, a pojavit će se u instituciji medicinske i socijalne stručnosti. Stručnjak za medicinsku i socijalnu ekspertizu pažljivo provjerava točnost registracije, navodi u medicinskoj organizaciji informacije o izdavanju uputa za ITU. Nakon potvrde točnosti unesenih podataka, aplikacija će biti registrirana u državnom informacijskom sustavu ITU usluge.

Putem e-maila, kao i na „Moj račun” portala javnih službi u roku od tri dana ćete dobiti poziv za vođenje medicinske i socijalne pregled, što ukazuje na zakazani datum, vrijeme, broj i popis dodatne dokumente koje mora dostaviti ured.


- Medicinsko povjerenstvo poliklinike odbijeno je u pravcu ITU-a, izdana je potvrda. Mogu li se prijaviti za ITU putem portala javnih službi?
Tatiana Olegovna, Tyumen


- Da, možeš. U retku "Naziv i vrsta organizacije koja je izdala uputnicu" i "Datum izdavanja upućivanja" navesti podatke iz izdane potvrde. U retku "Dodatne informacije od podnositelja zahtjeva" unesite podatke o izdavanju potvrde (zaključka VC) o odbijanju slanja ITU-u.

Detaljne informacije o postupku pružanja javnih usluga dostupne su na službenim stranicama Savezne državne ustanove "Glavni ured za medicinsku i socijalnu stručnost na području Tyumena" Ministarstva rada Rusije.

Prethodni Članak

Hepatitis forum